top of page
תנאי שימוש באתר ובקווסט רחוב

יש לקרוא ולהבין את התנאים וההגבלות הבאים מפני שהם מחייבים עבור כל הזמנה, עבור כל השתתפות במשחק ועבור כל משתתף\ת.

  1. על מנת להשתתף חובה לקרוא, לקבל ולהסכים לתנאים וההגבלות של חדרי הבריחה של ירושלים.

  2. בעת ביצוע הזמנה אתה מסכים שבאחריותך להעביר את תנאי השימוש והמגבלות לכל המשתתפים, כך שזה מחייב לאותם תנאים כמוך.

  3. קווסט רחוב של חדרי הבריחה של ירושלים נועד להוות אתגר אינטלקטואלי, ולא נועד לבחון יכולות גופניות בשום דרך. המשחק אינו דורש או כרוך באתגרים גופניים כלשהם, ולכן שולל שימוש בכוח מופרז ופעילויות כמו ריצה, קפיצה, טיפוס או הכאה, או כל פעילות גופנית אחרת שעלולה לגרום נזק לאנשים, בעלי חיים או רכוש.

  4. כניסה ושימוש באתר thechallengerooms.com, להלן "האתר". חדרי הבריחה של ירושלים לא יכולים להבטיח כי האתר יפעל ברציפות או ללא הפרעות או שיהיה ללא שגיאות. אסור לנסות להפריע לפעילותו התקינה של האתר ואסור לנסות לעקוף את האבטחה, לפרוץ או לשבש את האתר או מערכת אחרת. איננו מקבלים אחריות לכל הפסד ותביעות הנובעים מחוסר יכולת לגשת לאתר או מאי השלמת עסקה.

  5. חדרי הבריחה של ירושלים אינם אחראים לאובדן או נזק לרכוש או לבריאותו של אדם או צד ג. האחריות על הבריאות והבטיחות היא שלך ואם יש ספק, עליך להתייעץ עם רופא.

  6. חדרי הבריחה של ירושלים לא יישאו באחריות ואינם אחראים לכל אובדן או פגיעה או נזק של חפצים או רכוש.

  7. כל ילד מתחת לגיל 18 חייב בפיקוח מבוגר, אפוטרופוס מורשה, במהלך כל  קווסט הרחוב. האפוטרופוס האחראי לכל ילד ומחויב לתנאים מטעם הילד.

  8. כל התוכן באתר זה, כולל חידות, משימות, רמזים, תמונות סרטונים, מסלול, תמונות ,הדרכות, מידע ומבנה הקווסט מוגנים בזכויות יוצרים. אין אישור לחשוף פרטים באופן ישיר או בעקיפין.

  9. סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בירושלים המוסמכים לדון בעניין. 

bottom of page